Mini produkt do każdego zamówienia w prezencie
Mini produkt do każdego zamówienia w prezencie
Większe zamówienie - więcej mini produktów
Większe zamówienie - więcej mini produktów
Wysyłka do 48h
Wysyłka do 48h
Indywidualne doradztwo pod nr tel: 22 798 03 18
Indywidualne doradztwo pod nr tel: 22 798 03 18
ZAMÓWIENIA: 516 750 500
ZAMÓWIENIA: 516 750 500
§ 1
Sklep
 
1.    Sklep internetowy blanxsklep.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez Wojciecha Gotowickiego, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Usługi, Pośrednictwo, Doradztwo Gotowicki Wojciech o numerze identyfikacji podatkowej NIP 113-118-88-03 oraz REGON 012908351 pod adresem ul. Oczary 9 m. 115, 03-137 Warszawa.
2.    Sklep prowadzi działalność wyłącznie na terytorium Polski.
3.    Ze Sklepem można kontaktować się w następujący sposób:
telefonicznie na numer: 516-750-500 [w godz. 08:00 - 20:00]
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@blanxsklep.pl
 

§ 2
Zasady dokonywania zakupu
 
1.    Zakupu w Sklepie może dokonać każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założy konto w Sklepie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie głównej Sklepu oraz złoży zamówienie.
2.    Zamówienia mogą dokonać osoby, które założyły konto w Sklepie, wypełniając odpowiedni formularz zamówienia na stronie Sklepu, lub wysyłając e-mail’a pod adres poczty elektronicznej: sklep@blanxsklep.pl. Składając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamawiający obowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość podając dane wskazane przy zakładaniu konta.
3.    Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez zamawiającego lub telefonicznie – na numer wskazany przez zamawiającego.
4.    W razie gdyby z przyczyn od Sklepu niezależnych realizacja zamówienia była niemożliwa, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany na adres e-mail, o którym mowa w ust. 3.
5.    W razie wątpliwości, złożenie zamówienia przez zamawiającego poczytuje się za ofertę w rozumieniu przepisów art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.
6.    Strony związane są umową przez okres niezbędny dla jej realizacji.
 
§ 3
Realizacja zamówienia
 
1.    Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Sklep wpłaty odpowiadającej sumie ceny towaru oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy Sklepu, chyba że zamawiający wybrał płatność za pobraniem. Zamawiający może ustalić ze Sklepem inny sposób uiszczenia należności.
2.    W razie braku wpłaty w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a jego późniejsza realizacja wymaga złożenia kolejnego zamówienia.
3.    W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa we wskazanym w ust. 3 terminie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia. Jeżeli dłuższy termin realizacji zamówienia proponowany przez Sklep okaże się dla zamawiającego nie satysfakcjonujący, zamawiający może wycofać zamówienie.
4.    Zamówiony towar może zostać dostarczony zamawiającemu w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
za pośrednictwem Poczty Polskiej;
za pośrednictwem Paczkomatów 24/7
odbiór osobisty (po wcześniejszym ustaleniu terminu)5.    Koszty dostarczenia zamówionego towaru zostaną określone zależnie od wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia, na podstawie cenników podmiotów dokonujących dostarczenia przesyłki.
6.    W razie dostarczenia towaru, o którym mowa w ust. 5 pkt b – koszty dostarczenia towaru ponosi Sklep.
7.    Zamówiony towar zostaje wysłany na adres wskazany przez zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dnia:
a)    w przypadku płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia zamówienia,
b)   w przypadku płatności przelewem lub kartą – z chwilą wpływu środków na rachunek Sklepu.
8.    Zamawiający upoważnia Sklep do zawarcia w imieniu i na rzecz zamawiającego umowy z operatorami pocztowymi w celu dostarczenia zamówionego towaru do zamawiającego.
 
§ 4
Asortyment sklepu
 
1.    Wszystkie towary prezentowane na stronie Sklepu pochodzą od wyłącznego dystrybutora firmy A.B Berren-Handlowy sp. z o.o.
2.    Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu objęte są rękojmią producenta lub Sklepu.
3.    Ceny towarów wskazane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.
 
§ 5
Prawo odstąpienia
 
1.    Postanowienia paragrafu niniejszego dotyczą wyłącznie umów zawieranych ze Sklepem przez zamawiających będących konsumentami.
2.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu wskazany w § 1 powyżej.
3.    Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są środki higieny osobiste, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli ich opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4.    14-dniowy termin odstąpienia od umowy biegnie od chwili odbioru przez zamawiającego zamówionego towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
5.    W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Należność zostanie zwrócona w taki sposób, jakiego użył konsument dla dokonania płatności, chyba że zamawiający zgodził się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla niego  żadnymi kosztami. Jeżeli jednak zamawiający dla dostarczenia towaru zdecydował się na inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów z tym związanych.
6.    Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.    Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego zamawiający może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
§ 6
Towar; uprawnienia zamawiającego
 
1.    Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.    Odpowiedzialność Sklepu za wady towarów reguluje Kodeks cywilny, w tym w szczególności przepisy o rękojmi. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
3.    Zamawiający może zgłosić reklamację kontaktując się ze Sklepem w formie elektronicznej na adres sklep@blanxsklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w § 1 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru. Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do żądań zamawiającego w terminie 14 dni, reklamację uważa się za uzasadnioną.
 
§ 7
Ochrona danych osobowych
 
1.    Założenie przez kupującego konta na stronie Sklepu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o którym mowa poniżej.
2.    Dane osobowe podane w formularzu konta na stronie Sklepu są przetwarzane przez osobę wskazaną w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celu umożliwienia korzystania przez zamawiających ze Sklepu i ich identyfikacji przy realizacji zamówień. Wykorzystanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie za zgodą posiadacza konta poprzez zaznaczenie przez niego odpowiedniej opcji w formularzu.
3.    Osoba, która założyła konto na stronie Sklepu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4.    Podanie danych jest dobrowolne.
 
§ 8
Postanowienia końcowe
 
1.    Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
2.    Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
Newsletter